GARANTII

1. Müüja annab müüdud Tootele müügigarantii (edaspidi Garantii) vastavalt aadressil www.adam.ee/terms/garantiitingimused toodud garantiitähtaegadele ja tingimustele, väljaarvatud juhul, kui pole kokkulepitud teisiti. Garantii tähtaeg hakkab kehtima Toote Ostjale üleandmise päevast.

2. Renditud toodetele kehtib Garantii kogu rendiperioodi ulatuses.

3. Kahjustuste ilmnemisel tagab Müüja toodetele ettenähtud garantiiajal nende tasuta remondi või väljavahetamise, väljaarvatud juhtudel, kui kahjustused on tekkinud toote kasutuseeskirjade rikkumisest või tegevuse tagajärjel (vandalism, loodusõnnetused, tuul tugevusega üle 32 m/s, tänavavalgustuse elektrisüsteemi rikked jms), mille eest Tootja ei vastuta.

4. Tootja kohustub garantiikorras tehtava remondi või toote väljavahetamise läbi viima hiljemalt 30 (kolmkümmend) tööpäeva jooksul peale sellekohase kirjaliku teate saamist. Juhul, kui garantiikorras tehtava remondi läbiviimine 30 päeva jooksul pole võimalik, teavitab Müüa sellest klienti 5 tööpäeva jooksul ja pakub välja reaalse tähtaja või alternatiivse lahenduse.

5. Müüja poolt vahendatavatele toodetele kehtib valmistaja ettevõtte garantii.
6. Garantii ei laiene Toote loomulikule kulumisele, samuti Toote kasutamisest tingitud või muul põhjusel tekkinud füüsilistele vigastustele.

7. Garantiist tulenevate õiguste teostamiseks peab Ostja garantiiajal ilmnenud defektidest Müüjale teatama 7 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui ta Toote defektist teada sai või pidi teada saama, esitades Müüjale kirjaliku reklamatsiooni.
8. Reklamatsioonis tuleb ära näidata defektse Toote või Toote detaili nimetus ja vea kirjeldus ning võimalusel foto(d). Pretensioonile peab olema lisatud Müüjalt saadud saateleht või muu Toote ostu tõendav dokument.

9. Garantiijuhtumi puhul on Müüjal õigus otsustada, kas toote remonditakse või asendatakse samaväärsega.

10. Garantiijuhtumi (v.a täisgarantii) korras tekivate võimalike lisakulude eest (transport, demonteerimine, paigaldus jne) tasub Ostja.

11. Täisgarantii puhul katab Müüja kõik toote garantiijuhtumiga seonduvad lisakulud ja võimalikud kahjustused, mis on tootele garantiiajal tekinud, vastava kokkuleppe korral võivad kuuluda hüvitamisele ka vandalismist põhjustatud kahjustused.
12. Garantii ei välista ega piira Ostja õigust kasutada muid seadusest või Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.