Adam BD AS müügi ja garantii üldtingimused 

1. SISSEJUHATUS
Müügi ja garantii üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) on dokument, mis määrab ADAM BD AS ja Ostja vaheliste suhete põhialused ja korra ning üldised tingimused ADAM BD AS  ja Ostja vaheliste tehingute tegemisel.
Üldtingimustes ning ADAM BD AS ja Ostja vahelises Lepingus ilmnevate erisuste korral lähtutakse erisuste osas Lepingu tingimustest. 
2. MÕISTED
Hinnakiri on Müüja poolt kinnitatud Tavatoodete ja -teenuste hindu kajastav dokument.
Hinnapakkumine on Müüja poolt Ostjale tehtud kirjalik pakkumine Toote ja/või Teenuse ostu-müügi tingimuste kohta, millistel Müüja võimaldab Toote ja/või Teenuse Hinnapakkumise kehtivuse ajal Ostjal Toodet ja/või Teenust osta.
Leping on Müüja ja Ostja vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe Toote ja/või Teenuse müümiseks ja ostmiseks.
Müüja on ADAM BD AS.
Ostja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või avaldab soovi osta Müüja poolt müüdavaid Tooteid või Teenuseid.
Pooled on Müüja ja Ostja üheskoos.
Teenus on Tootega seonduvate lisategevuste kogum (kujundustööd, transport, paigaldus, hooldus, demonteerimine, ladustamine jne).Tellimus on Müüja poolt koostatud ja Ostja poolt allkirjastatud (sealhulgas faksiga) või e-posti teel kinnitatud tellimuse kinnitus, mida Müüja asub täitma ning mida loetakse Ostja ja Müüja vaheliseks teatud Toote ja/või Teenuse ostu-müügi kokkuleppeks (Lepinguks).Tellimuse täitmise tähtaeg on kuupäev, millal tooted peaks  olema valmis üle andmiseks Ostjale vastavalt Lepingu tarneklauslile.

Toode on Müüja poolt Ostjale müüdav toode.
Õigussuhted on õigussuhted, mis tekivad Ostja ja Müüja vahel, kui Ostja ostab Müüja Tooteid või kasutab Teenust.
Üldtingimused on käesolevad üldised müügi- ja garantiitingimused.

3. ÜLDSÄTTED
3.1. Käesolevad Üldtingimused kehtivad kõigi Õigussuhete kohta.
3.2. Peale Üldtingimuste reguleerivad Õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusnormid ja Tellimuse ning Lepingu olemasolu korral ka Leping.
3.3. Üldtingimustega saab tutvuda Müüja kontoris, aadressil Järvevana tee 9, Tallinn, või Müüja koduleheküljel internetis aadressil www.adam.ee/terms/yldtingimused.
3.4. Kui Üldtingimused on Tellimusega vastuolus, kehtib Tellimuses fikseeritu. Kui Üldtingimused või Tellimus on Lepinguga vastuolus, kehtib Lepingus fikseeritu.
3.5. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Üldtingimustes mitmust ja vastupidi. Üldtingimuste punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ega mõjuta mingil määral punktide sisu tõlgendamist.
3.6. Iga Üldtingimuste punkti tõlgendatakse koos Üldtingimuste teiste punktidega, lähtudes Üldtingimuste mõttest ja eesmärgist.

4. TAVA- JA ERITOODE NING PROJEKTID 
4.1. Tavatoode on Toode, mille hind sisaldub Hinnakirjas ja/või Müüja tootekataloogis.
4.2. Eritoode on Toode, mis erineb Tavatootest ja mis valmistatakse Ostja poolt esitatud juhiste, eskiiside, jooniste, näidiste või muude juhiste (edaspidi Juhised) järgi või mis on valmistatud Ostja poolt nõutava Tavatootest erineva viimistluse ja/või mõõtudega.

4.3 Eritoodete puhul koostab Müüja Ostja Juhiste põhjal eskiislahenduse, mille kirjalikul heakskiitmisel Ostja poolt läheb eritoode tootmisse. Keerukamate eritoodete korral võib Müüja seada tellimuse täitmise eeltingimuseks täiendava tööjoonise koostamise,  mille väljatöötamise kulud kannab Ostja.4.4 Projekt on Toodete ja/või Eritoodete ning Teenuste kogu, mis on kaasatud terviklahenduse teostamiseks.

4.5 Projekti Hinnapakkumise koostab Müüja lähtuvalt Ostja poolt püstitatud lähteülesandest. Enne projekti teostamist kooskõlastavad Pooled elektritööde vajaduse ja mahu. Sõltuvalt elektritööde keerukusest ja mahust võib tööde nõuetekohasuse tagamiseks vaja minna elektritööde projekti ja/või teostusjooniseid. Peale elektritööde teostamist väljastab Müüja Ostjale deklaratsiooni, mis kinnitab, et tööd on teostatud nõuetele vastavalt.
Samuti kooskõlastavad pooled liikluskorraldusega seotud küsimused, objekti haldaja õigused seoses võimalike muinsuskaitse alaste piirangutega, hoonete konstruktsiooniliste nõuete vastavusega projekti vajadustele, tõstukite ja paigaldusvahendite ligipääsu võimalused, Ostja poolsed ettevalmistustööd, objektil töötamise ajalised piirangud, turvaküsimused, kindustuse ja vastutusalad. Nende tegevustega kaasnevate lisakulude kandmise osas lepitakse kokku enne Projekti elluviimisega alustamist.

4.6. Juhul kui Müüja on Ostja tellimisel valmistanud Eritoote või Projekti Ostja poolt esitatud juhiste alusel, ning juhul kui selliste juhiste alusel valminud Eritootega või juhiste kasutamisega rikutakse kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi, on Ostja kohustatud hüvitama Müüjale kõik kahjud, mida selline kolmandate isikute õiguste rikkumine on Müüjale põhjustanud.

5. HINNAPAKKUMINE
5.1. Hinnapakkumine kehtib selles märgitud tähtaja jooksul. Juhul, kui Hinnapakkumises ei ole eraldi märgitud selle kehtivuse tähtaega, kehtib Hinnapakkumine (seitse) kalendripäeva alates Müüja poolt Hinnapakkumise esitamisest Ostjale.

6. TOOTE JA/VÕI TEENUSE TELLIMINE
6.1. Toote ja/või Teenuse ostmiseks esitab Ostja Müüjale kirjaliku või suulise päringu.
Päringus märgitud Toote ja/või Teenuse kohta esitab Müüja Ostjale Hinnapakkumise, sätestades selles lisaks Toote ja/või Teenuse hinnale ka täitmise tähtaja ning muud olulised tingimused.
6.2. Kui Pooled on saavutanud kokkuleppe punktis 6.1 märgitud olulisi tingimusi sisaldavas Hinnapakkumises, koostab Müüja vormikohase tellimuse kinnituse. Tellimuse kinnitus, mille on allkirjastanud (sh e-posti teel) Ostja poolt volitatud isik, loetakse Otsja ja Müüa vahel sõlmitud ostumüügi kokkuleppeks ehk Tellimuseks.  Ostja poolt volitatud isik peab Müüjale esitama volitusi tõendava dokumendi, kui see pole avalikult kättesaadav.

Tellimuses määratakse Ostja poolt Toote ja/või Teenuse vastuvõtmiseks volitatud isik.
6.3. Kui Tellimuse kinnitusele, Hinnapakkumisele või Ostja kirjalikule sooviavaldusele on lisatud Ostja poolt soovitud Toodete paigutuse asendiplaan, ruumide mõõtkava või muu sooviavalduse täpseks täitmiseks vajalik dokumentatsioon, kuuluvad nimetatud dokumendid lahutamatute osadena Tellimuse juurde. Nimetatud dokumentide õigsuse eest vastutab Ostja.
6.4. Kui Toote/Teenuse ostmiseks ja müümiseks sõlmitakse Ostja ja Müüja vahel eraldi täiendavaid tingimusi sisaldav kirjalik Leping, siis lähtuvad Ostja ja Müüja Toodete ja/või Teenuste ostmisel ja müümisel Lepingus sätestatud tingimustest.

6.5. Toodete renditingimused on äratoodud dekoratsioonide rendilepingus, millega saab tutvuda aadressil www.adam.ee/terms/rendileping

7. TELLIMUSE TÄITMISE TÄHTAEG
7.1. Tellimuse täitmise tähtaeg lepitakse kokku Tellimuse kinnituses.
7.2. Kui Ostja ei ole taganud Teenuse osutamiseks vajalikke tingimusi vastavalt Üldtingimuste punktile 10.6 või on jätnud täitmata muud Tellimusest tulenevad kohustused, on Müüjal õigus muuta ühepoolselt Tellimuse täitmise tähtaega. Uuest Tellimuse täitmise tähtajast teatab Müüja viivitamatult Ostjale peale seda, kui Ostja on täitnud omapoolsed Tellimusest tulenevad kohustused.
7.3. Kui Ostja ei nõustu Tellimuse täitmise uue tähtajaga, on tal võimalik taganeda Tellimusest, teatades Müüjale taganemisest kirjalikult hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul Müüja kirjaliku teatise kättesaamisest arvates. Kui Ostja ei teata Müüjale oma mittenõustumisest eelnimetatud tähtaja jooksul, loetakse ta Tellimuse täitmise uue tähtaja aktsepteerinuks.
7.4. Kui Ostja taganeb Tellimusest vastavalt Üldtingimuste punktile 7.3, kohustub ta hüvitama Müüjale kõik Tellimusest taganemise tõttu tekkinud kahjud. 

8. HINNAD
8.1. Tavatoodetele ja -Teenustele kehtivad hinnad on toodud Müüja poolt kehtestatud Hinnakirjas. Hinnakirjas sätestatud hinnad ei sisalda käibemaksu.

8.2. Müüjal on õigus teha ühepoolselt Hinnakirjas muudatusi. Muudatused jõustuvad muudatuste tegemise päevast või Müüja poolt kehtestatud tähtpäeval. Hinnakirja muudatused ei oma tagasiulatuvat jõudu Tellimuste suhtes, mis on kinnitatud enne Hinnakirja muutmist. 

9. MAKSETINGIMUSED
9.1. Kui Ostja ja Müüja vahel pole sõlmitud kehtivat krediidikokkulepet või -lepingut kohustub Ostja Toote hinna või selle veel tasumata  osa Müüjale tasuma Toote üleandmise ajaks.

9.2. Kui Ostja ja Müüja vahel pole sõlmitud kehtivat krediidikokkulepet või -lepingut ja  kui Tellimuses on kokku lepitud Müüja poolt Toote tarnimises ja /või Toote paigaldamises Ostjaga kokkulepitud kohta ja/või muu Teenuse osutamises, siis kohustub Ostja tasuma  Tellimuse hinna või selle veel tasumata osa Müüjale hiljemalt 3 tööpäeva enne Tellimuse täitmise tähtpäeva. Kui Ostja viivitab Tellimuse hinna tasumisega, lükkub Tellimuse täitmise tähtaeg edasi Tellimuse hinna tasumisega viivitatud päevade võrra.
9.3. Eritoote või Projektitoote Tellimuse puhul kohustub Ostja maksma Müüjale enne Müüja poolt Tellimuse täitma asumist ettemaksu Müüja poolt nõutud ulatuses, kuid mitte vähem kui 30% (kolmkümmend  protsenti) Tellimuse hinnast.

9.4. Tasumisele kuuluva summa kohta esitab Müüja Ostjale seaduse nõuetele vastava ettemaksuteatise ja peale raha laekumist arve.
9.5. Kõik Ostja poolt maksmisele kuuluvad summad loetakse Müüjale nõuetekohaselt tasutuks, kui vastav summa on laekunud Müüja arvelduskontole või on makstud sularahas Müüja kassasse.
9.6. Kui Ostja keeldub Toote ja/või Teenuse eest tasumisele kuuluvat summat nõuetekohaselt tasumast, on Müüjal õigus nõuda Ostja poolt vastava summa tasumist.
9.7. Lisaks punktis 9.6 sätestatule on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,1% (null koma üks
protsenti) õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest. 

10. TOOTE JA/VÕI TEENUSE ÜLEANDMINE
10.1. Toote üleandmise all mõeldakse Toote Ostja käsutusse andmist Müüja laos või müügisaalis. Kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud, et Toode tuleb Müüja poolt Ostjani toimetada, kohustub Müüja Toote Ostjale üle andma kohas, kuhu Toode vastavalt Ostja ja Müüja kokkuleppele transporditakse.

10.2 Toote üleandmist Ostjale tõendatatakse  saatelehe/veokirja allkirjastamisega Ostja esindaja poolt. Müüja lattu Toodetele ise järele tulles peab Ostja tõendama oma esindaja volitusi.

10.3 Ostja on kohustatud Toote vastu võtma ja/või Müüja laost välja viima hiljemalt 14 (neljateist) tööpäeva jooksul Tellimuse täitmise tähtpäevast arvates. Kui Ostja ei ole Toodet laost välja viinud või vastu võtnud 14 päeva möödumisel Tellimuse täitmise tähtpäevast arvates, on Müüjal õigus esitada Ostjale hoiutasu arve 0,1 % (null koma üks protsenti) Tellimuse hinnast iga hoiustatud päeva eest.

10.4. Kui Ostja ei ole Toodet vastu võtnud punktis 10.3 sätestatud tähtaja jooksul, võib Müüja anda Ostjale täiendava tähtaja, mis on kuni 30 (kolmkümmend) kalendripäeva. Müüja teatab Ostjale Toote vastuvõtmiseks täiendava tähtaja andmisest. Kui Ostja ei võta Toodet vastu ka Müüja poolt antud täiendava tähtaja jooksul, on Müüjal õigus Tellimusest taganeda ja Toode realiseerida kolmandatele isikutele. Kui Müüja taganeb Tellimusest käesolevas punktis sätestatud alustel, on Ostja kohustatud tasuma Müüjale leppetrahvi 20% (kakskümmend protsenti) Hinnapakkumises märgitud Tellimuse hinnast ning see kuulub mahaarvamisele Ostja poolt Müüjale tasutud ettemaksust. Juhul kui Ostja poolt Tellimuse mittetäitmisega Müüjale tekitatud kahju ületab leppetrahvi summa, on Ostja kohustatud hüvitama Müüjale ka kahju, mis ületab leppetrahvi.
10.5. Kui Müüja ei ole Toodet Ostjale üle andnud hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva jooksul alates Tellimuse täitmise tähtpäevast ja Ostja on täitnud kõik omapoolsed kohustused, on Ostjal õigus Tellimusest taganeda. Tellimusest taganemise kohta peab Ostja esitama Müüjale vastavasisulise kirjaliku avalduse. Ostjal on nimetatud põhjusel Tellimusest taganemise korral õigus nõuda Müüjalt tasutud ettemaksu ja muude summade tagastamist.
10.6. Kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud ka Toote paigalduses Müüja poolt, kohustub Ostja tagama sobivate tingimuste loomise Toote vastuvõtuks ja paigalduseks (välitingimustes vastava ala eraldamine vastavalt eelnevalt kokkulepitud tingimustele; siseruumide puhul ruumide täielik ehituslik valmisolek, piisav ruumitemperatuur, kuivad ruumid, vaba ja ohutu juurdepääs, võimalus kasutada elektrivoolu ja valgustust).
10.7. Toote ja/või teenuse üleandmise kohta koostavad Müüja ja Ostja üleandmis-vastuvõtmisakti. Üleandmis-vastuvõtmisakt vormistatakse esimesel võimalusel peale Teenuse osutamist ning selle allakirjutamisest alates loetakse Teenus Ostja poolt vastuvõetuks.

Juhul, kui Ostja ei esita 3 tööpäeva jooksul peale akti väljasaatmist omapoolseid vastuväiteid ja/või pretensioone teostatud tööde või toodete kohta ega saada allkirjastatud akti tagasi, loetakse Teenus Ostja poolt vastuvõetuks.

11. TOODETE TAGASTAMINE

11.1. Toodete tagastamine toimub Müüja ja Ostja vahelise erikokkuleppe alusel.
11.2. Tagastatavad tooted (v.a garantiijuhtumite korral) peavad olema originaalpakendis, kasutamata ja töökorras.

12. RISKIDE ÜLEKANDUMINE
12.1. Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise vastutus läheb Ostjale üle Toote üleandmise hetkel vastavalt Üldtingimuste punktile 10.1. Kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud ka Toote paigalduses Müüja poolt, läheb Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle Teenuse üleandmis-vastuvõtmisaktile allakirjutamisest, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui Toote paigaldus ei toimu Toote tarnimisega samal päeval, on Ostja kohustatud tagama Ostjaga Tellimuses kokkulepitud kohta tarnitud Toote säilimise originaalpakendis kuni paigalduseni ja juhusliku hävimise vastutus on Ostjal.
12.2 Tooted antakse üle Ostjale kokkulepitud kohas ning Toodete üleandmise- vastuvõtmise hetkest läheb kogu vastutus Toodete kadumise ja kahjustumise eest üle Ostjale. Juhul kui Toodet transpordib Ostja või tema poolt volitatud vedaja, siis läheb Toote juhusliku hävimise vastutus üle Ostjale Toote Ostjani transportimiseks üleandmise hetkest. 

13. GARANTII
13.1. Müüja annab müüdud Tootele müügigarantii (edaspidi Garantii) vastavalt aadressil www.adam.ee/terms/garantiitingimused toodud garantiitähtaegadele ja tingimustele, väljaarvatud juhul, kui pole kokkulepitud teisiti. Garantii tähtaeg hakkab kehtima Toote Ostjale üleandmise päevast.

13.2. Renditud toodetele kehtib Garantii kogu rendiperioodi ulatuses.

13.3. Kahjustuste ilmnemisel tagab Müüja toodetele ettenähtud garantiiajal nende tasuta remondi või väljavahetamise, väljaarvatud juhtudel, kui kahjustused on tekkinud toote kasutuseeskirjade rikkumisest või tegevuse tagajärjel (vandalism, loodusõnnetused, tuul tugevusega üle 32 m/s, tänavavalgustuse elektrisüsteemi rikked jms), mille eest Tootja ei vastuta.

13.4. Tootja kohustub garantiikorras tehtava remondi või toote väljavahetamise läbi viima hiljemalt 30 (kolmkümmend) tööpäeva jooksul peale sellekohase kirjaliku teate saamist. Juhul, kui garantiikorras tehtava remondi läbiviimine 30 päeva jooksul pole võimalik, teavitab Müüa sellest klienti 5 tööpäeva jooksul ja pakub välja reaalse tähtaja või alternatiivse lahenduse.

13.5. Müüja poolt vahendatavatele toodetele kehtib valmistaja ettevõtte garantii.
13.6. Garantii ei laiene Toote loomulikule kulumisele, samuti Toote kasutamisest tingitud või muul põhjusel tekkinud füüsilistele vigastustele.

13.7. Garantiist tulenevate õiguste teostamiseks peab Ostja garantiiajal ilmnenud defektidest Müüjale teatama 7 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui ta Toote defektist teada sai või pidi teada saama, esitades Müüjale kirjaliku reklamatsiooni.
13.8. Reklamatsioonis tuleb ära näidata defektse Toote või Toote detaili nimetus ja vea kirjeldus ning võimalusel foto(d). Pretensioonile peab olema lisatud Müüjalt saadud saateleht või muu Toote ostu tõendav dokument.

13.9. Garantiijuhtumi puhul on Müüjal õigus otsustada, kas toote remonditakse või asendatakse samaväärsega.

13.10. Garatiijuhtumi (v.a täisgarantii) korras tekivate võimalike lisakulude eest (transport, demonteerimine, paigaldus jne) tasub Ostja.

13.11. Täisgarantii puhul katab Müüja kõik toote garantiijuhtumiga seonduvad lisakulud ja võimalikud kahjustused, mis on tootele garantiiajal tekinud, vastava kokkuleppe korral võivad kuuluda hüvitamisele ka vandalismist põhjustatud kahjustused.
13.12. Garantii ei välista ega piira Ostja õigust kasutada muid seadusest või Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid. 

14. INTELLEKTUAALSE OMANDI KAITSE
Ostjale üle antud dokumendid (näit. joonised, visandid, plaanid jne.) on ja jäävad Müüja intellektuaalseks omandiks. Neid ei ole lubatud kopeerida või anda kasutamiseks kolmandatele isikutele, vastasel juhul kohustub Ostja hüvitama kahju ja tasuma leppetrahvi, mis on 50%  toodete müügihinnast, mida Ostja müüs, vahendas, muul moel kasu sai või võimaldas kolmandal isikul kasu saada.

15. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
15.1. Ostja ja Müüja vahelised vaidlused püütakse lahendada Ostja ja Müüja vaheliste
läbirääkimiste teel.
15.2. Kui vaidluste lahendamine läbirääkimiste teel ei õnnestu, lahendatakse vaidlus Harju
Maakohtus, kui Lepingus pole sätestatud teisiti.